Občina Vodice
Kopitarjev trg 1
1217 Vodice

Oblike pomoči socialnega varstva

Temeljna predpisa, ki trenutno urejata področje socialnega varstva sta zlasti Zakon o socialnem varstvu in Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, poleg njiju pa še vrsta drugih zakonov in podzakonskih predpisov. V zadnjem času pa je na področju socialnega varstva in socialne politike prišlo do premikov zaradi uveljavitve Zakona o socialno varstvenih prejemkih in Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Zakona določata spremembe, ki bodo izvedene domala na vseh področjih socialnega varstva, in sicer v smislu poenostavitve postopkov, omejitve nekaterih pravic ter razširitve drugih.

Pomoč družini na domu
Občine imajo na področju socialnega varstva relativno malo pristojnosti pri organizaciji javnih služb, razen za tiste, ki so določene z zakonom. Ena takšnih služb je pomoč družini na domu, ki jo v Občini Vodice izvaja Comett Zavod za pomoč in nego na domu. Pomoč je namenjena ljudem, ki potrebujejo pomoč zaradi bolezni, starosti ali invalidnosti, in tistim, ki se sami ne morejo oskrbovati, svojci pa jim ne morejo nuditi oskrbe (strokovna služba Zavoda Comett obišče upravičenca in ugotovi vrsto potrebne pomoči na domu, ki se bo izvajala). Storitve pomoči družini na domu koristi kar nekaj naših občanov, predvsem pri vzdrževanjem osebne higiene, pomoči v gospodinjstvu in pri ohranjanju socialnih stikov.
 
Institucionalno varstvo
Iz občinskega proračuna Občina Vodice pod pogoji, ki jih določajo predpisi, (so)financira stroške storitev v socialnovarstvenih zavodih za odrasle. Stroške storitve institucionalnega varstva za uporabnike pokrivajo uporabniki sami, razen v primeru delne oziroma celotne oprostitve uporabnika, ko storitev doplača oziroma v celoti plača občina, v kateri ima uporabnik stalno prebivališče (na Centru za socialno delo strokovna služba z odločbo ugotovi kdo je plačnik, upoštevajoč Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev).
 
Občinske enkratne denarne pomoči
Občinski proračun zagotavlja tudi sredstva za posebne občinske denarne pomoči v izrednih in nepričakovanih primerih in stiskah v katerih se znajdejo posamezniki. To področje ureja Odlok o enkratni denarni pomoči v Občini Vodice. Občani oddajo vlogo na Centru za socialno delo Ljubljana Šiška, kjer strokovna služba ugotovi upravičenost posameznika do socialne pomoči in o tem izda odločbo. Na podlagi odločbe Občina Vodice izvede izplačilo.
 
Center za socialno delo
Dejavnost socialnega varstva lahko opravljajo javni zavodi, zasebne, dobrodelne in druge organizacije in zasebniki. Najpomembnejša ustanova, kjer občani Občine Vodice lahko urejajo večino svojih pravic s področja socialnega varstva, je Center za socialno delo Ljubljana Šiška. Na Centru za socialno delo lahko občani pridobijo organizirano obliko strokovne pomoči, ko se znajdejo v socialnih stiskah in težavah, ki jih sami ne morejo ali ne znajo rešiti. Strokovna služba centra pomaga spremeniti vedenje posameznikov, poiskati ustrezne rešitve in urediti odnose z drugimi osebami v socialnem okolju. Pomoč lahko zaprosijo vsi, ki potrebujejo pomoč in podporo: posamezniki in družine, otroci in mladostniki s težavami v odraščanju, otroci prikrajšani za normalno družinsko življenje, ljudje s težavami v medsebojnih odnosih, osebe, ki preživljajo nasilje, brezdomci, občani v času prestajanja zaporne kazni in po njej, starostniki, ki ne zmorejo skrbeti zase, ljudje s težavami z duševnim zdravjem in drugi, ki rabijo pomoč in podporo za reševanje svojih stisk. Na Centru za socialno delo Ljubljana Šiška prepoznajo stisko, in tistim, ki potrebujejo pomoč, poskušajo najti pot do rešitve.

Z namenom boljšega in učinkovitejšega izvajanja nalog je delo na Centru za socialno delo Ljubljana Šiška razdeljeno po naslednjih področjih:
  • Starševsko varstvo in družinski prejemki
Na oddelku občani urejajo predvsem starševski dopust, nadomestilo osebnega dohodka, pravice do krajšega delovnega časa, plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva ter družinske prejemke, kot so starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka, delno plačilo za izgubljeni dohodek in državne štipendije.
  • Prva socialna pomoč
Je namenjena predvsem posameznikom, ki se soočijo s težavo ali stisko, ki jih sami ne zmorejo rešiti. Strokovni delavci nudijo pomoč pri prepoznavanju in opredelitvi težave ter svetovanju in usmeritvami.
  • Varstvo otrok in družine ter preprečevanje nasilja v družini
Obsega urejanje odnosov v družini, priznanje oziroma izpodbijanje očetovstva/materinstva, posredovanje pri sporazumu o vzgoji, stikih in preživnini, varstvo otrokove koristi in ukrepe za varstvo otrok, ki so žrtve nasilja v družini (urejanje posvojitve, rejništva in skrbništva nad otroki).
  • Denarna socialna pomoč
Denarna socialna pomoč je namenjena za upravičence v skladu z zakonom o socialnem varstvu za zagotavljanje minimalnih sredstev za preživetje, in sicer za osebe, ki si sami ne morejo zagotoviti preživetja z delom ali iz drugih virov oziroma s pomočjo tistih, ki so jih dolžni preživljati. Vrste pomoči so: redna socialna pomoč, izredna socialna pomoč, izredna pomoč za določeno obdobje, trajna denarna socialna pomoč ter občinska enkratna denarna pomoč.
  • Varstvo odraslih
Varstvo odraslih je za osebe starejše od 65 let in invalide, ki uveljavljajo pravico do izbire družinskega pomočnika, pravico gluhe osebe do tolmača, oprostitve plačil za institucionalno varstvo in oprostitve plačil pomoči družini na domu (50 % za storitve plača občina, za preostalih 50 % pa strokovna služba centra ugotovi višino oprostitve glede na socialni in gmotni položaj upravičenca), obravnave odraslih storilcev kaznivih dejanj (pokazenska pomoč posamezniku in družini, svetovanje, pogojna obsodba z varstvenim nadzorom), družbeno koristno delo, ki ga oseba opravlja v družbeno korist (po sklepu sodišča kot nadomestno kazen), skrbništvo (odvzemi, imenovanja in razrešitve skrbnikov).
  • Varstvo otrok in mladoletnikov
Namenjeno je predvsem za pomoč otrokom in mladoletnikom ter njihovim staršem pri prepoznavanju in reševanju njihovih težav (obravnava otrok in mladoletnikov, ki so izvršili kazniva dejanja, prekrške, imajo vedenjske, učne ali druge težave; izvajanje vzgojnih ukrepov, ki jih izreče sodišče, namestitev v vzgojne zavode, stanovanjsko skupino ali v mladinski dom, osebna pomoč).

Nadaljnji razvoj na tem področju bosta urejala omenjena Zakon o socialno varstvenih prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve napoveduje, da ob uveljavitvi nove socialne zakonodaje, približno tretjina sedanjih upravičencev zaradi svojega dohodkovnega in premoženjskega položaja ne bo več upravičena do določenih pravic, za tretjino se položaj ne bo spremenil, tretjina pa bo novih upravičencev. Socialna zbornica tako predvideva, da se bo število otroških dodatkov, obseg državnih pokojnin in obseg varstvenih dodatkov znižal. Povečal pa se bo obseg denarnih socialnih pomoči in državnih štipendij. Število subvencij za malice za učence pa naj bi ostalo enako. Določena bo enotna vstopna točka na Centru za socialno delo, ki bo sestavljena iz ene same vloge, ki pa bo sestavljena iz 44 računalniških baz. Tako naj bi bila vzpostavljena centralna evidenca pravic iz javnih sredstev s povezavo informacijskih sistemov, z vzpostavitvijo enega mesta odločanja in s poenotenjem vseh elementov, ki vplivajo na odločitev o socialnih pravicah. Omenjeni zakon bo omogočil preglednejši in preprostejši sistem socialnih transferjev in tudi omogočil, da bodo pomoč dobili tisti, ki so je res potrebni. Preprečil naj bi sedanje pogosto izkoriščanje zakona s strani nekaterih posameznikov.

Ne glede na napovedane spremembe zakonodaje bo Center za socialno delo prav gotovo še naprej igral pomembno vlogo pri zagotavljanju pravic s področja socialnega varstva.
Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?