Občina Vodice
Kopitarjev trg 1
1217 Vodice

Javno zbiranje ponudb za oddajo stvarnega premoženja v najem in ustanovitev služnosti

26.08.2019 299
Občina Vodice objavlja javno zbiranje ponudb za oddajo v najem kabelske kanalizacije javne razsvetljave za TK omrežje na območju občine Vodice in ustanovitev služnosti. 

Namen oddaje stvarnega premoženja v najem in ustanovitve služnosti je v izboljšanju omrežja elektronskih komunikacij na celotnem območju občine Vodice. S tem namenom Občina Vodice poziva k zagotovitvi omrežja elektronskih komunikacij na področju, kjer je kabelska kanalizacija že zgrajena, na način, da prazne oziroma delno uporabljene cevi kabelske kanalizacije, kjer poteka javna razsvetljava, da v najem oziroma souporabo s sklenitvijo najemne pogodbe. Na območjih, kjer kabelska kanalizacija ni zgrajena, pa bo, predvsem v območju cestnega telesa, Občina Vodice v korist izbranega ponudnika ustanovila služnost.

Občina Vodice vabi vse zainteresirane, da skladno s tem javnim zbiranjem ponudb oddajo ponudbo za sodelovanje v postopku javnega zbiranja ponudb za oddajo stvarnega premoženja v najem in ustanovitev služnosti na nepremičninah v lasti Občine Vodice, z namenom izgradnje, postavitve, obratovanja, vzdrževanja in nadzora širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na delih zemljišč v lasti Občine Vodice. Oddaja stvarnega premoženja v najem in ustanovitev služnosti se izvajata skupaj (v paketu).

Ponudniki morajo vlogi priložiti vse zahtevane dokumente v naslednjem vrstnem redu:

  1. Izpolnjen obrazec ponudbe s terminskim planom;
  2. Izpolnjen in na vsaki strani parafiran vzorec obeh Pogodb;
  3. Dokazilo o vplačani varščini za resnost ponudbe;
  4. Projekt za izgradnjo omrežja, ki vsebuje grafični prikaz predvidenega posega in podatek, na kakšen način bo vzpostavljeno prejšnje stanje, izdelan v skladu z zahtevami javnega zbiranja ponudb,
  5. Grafični prikaz poteka služnosti z navedbo parcelnih številk, ki bo predstavljal podlago za izdajo zemljiškoknjižnega dovolila in vpis služnosti v zemljiško knjigo.

Pri pripravi projekta za izgradnjo omrežja naj ponudnik kot delovni pripomoček uporabi Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Vodice(Uradno glasilo Občine Vodice, št. 3/14, 7/14 in 7/16) ter Prostorski informacijski sistem PISO za Občino Vodice, ki je dostopen na spletni povezavi https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=VODICE.

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo prispela na sedež Občine Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, najkasneje do 24. 9. 2019 do 15. ure. Ponudba se odda v zaprti ovojnici, naslovljeni na Občino Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, s pripisom »Ponudba za TK omrežje v občini Vodice«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov ponudnika. Neustrezno označene ponudbe ter ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za sprejem ponudb, bodo izločene iz postopka ter bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Občina Vodice bo v 30 dneh po odpiranju ponudb sprejela odločitev o izbiri. Odločitev bo poslana vsem ponudnikom, ki bodo sodelovali v postopku javnega zbiranja ponudb. Občina bo z izbranim ponudnikom sklenila Pogodbo o oddaji v najem kabelske kanalizacije za TK omrežje na območju občine Vodice in Pogodbo o ustanovitvi služnosti, v katerih bodo natančno opredeljene pravice in obveznosti pogodbenih strank.
 
Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 26. 9. 2019, ob 10. uri, v sejni sobi Občine Vodice, Škofjeloška cesta 7, 1217 Vodice. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oziroma pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb.
 
Dokumentacija v zvezi z javnim zbiranjem ponudb je na razpolago na Občini Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice. Vpogled in dvig dokumentacije je možen po predhodni najavi preko elektronskega naslova obcina@vodice.si. Pojasnila je mogoče zahtevati preko istega naslova najkasneje do vključno 17. 9. 2019. Možen je tudi ogled na terenu po predhodnem dogovoru na telelefonski številki 01 833 26 10.

Navodilo za pregledovanje dokumentacije javnega zbiranja ponudb: Za odpiranje sklopa Grafični prikaz kabelske kanalizacije javne razsvetljave po posameznih območjih v občini Vodice (datoteka formata DWG) s programom AutoCAD je potrebno vse datoteke shraniti v skupno mapo na računalniku.
Piškotki
Spletno mesto za polno delovanje uporablja piškotke.
Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov.
Nekateri piškotki so bili morda že servirani v skladu z zakonodajo.
Za več informacij si preberite Pravilnik o piškotkih.
Ali se strinjate, da spletno mesto uporabi te piškotke?